Statut stowarzyszenia

Statut Parafialno – Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego  „Victoria Niemcz”

 
Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny


§ 1

Parafialno – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Victoria Niemcz” zwany dalej „Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodzi­ców, nauczycieli i sympatyków.


§ 2

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

2. Siedzibą Klubu jest wieś Niemcz.


§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 usta­wy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.


§ 4

    Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
    Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związ­ków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sporto­wych.


§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
Rozdział 2
Cel i środki działania


§ 6

Celem Klubu jest:

    Krzewienie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród społeczności gminy Osielsko, a w szczególności młodzieży szkolnej.
    Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
    Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
    Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
    Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
    Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
    Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
    Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu


§ 7

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków
i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.


§ 8

1. Klub osiąga swe cele statutowe w szczególności poprzez:

a) prowadzenie sekcji sportowych

    organizowanie szkolenia sportowego dla członków Klubu
    organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także branie udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje,
    prowadzenie działalności gospodarczej
    prowadzenie działalności pożytku publicznego

2. Działalność gospodarcza prowadzona jest w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a wypracowany wskutek tego dochód w całości przeznaczony na te cele.


Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających.


§ 10

    Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół, rodzice i nauczyciele, oraz mieszkańcy gminy Osielsko, którzy złożą pisemną deklarację, za­płacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
    Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedsta­wicieli ustawowych.


§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

    Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czyn­nym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
    Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
    Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organi­zowanych przez Klub.
    Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach okre­ślanych przez Zarząd Klubu.
    Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.


§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby praw­ne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.


§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,

2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.


§ 14

Do obowiązków członków należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebra­nie Klubu.

 
§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

    a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

    b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres  6 miesięcy.

    c) działania na szkodę Klubu

3. Rozwiązanie się Klubu.


Rozdział 4
Władze Klubu


§ 16

Władzami Klubu są:

Walne Zebranie Klubu,
Zarząd Klubu
Komisja Rewizyjna

Kadencja władz trwa 2 lata.

Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większo­ścią głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.


§ 17


1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoły­wane jest przez Zarząd raz na dwa lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Za­rząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 1/3 ogółu członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie póź­niej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.


§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan­sowej działalności Klubu,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Ko­misji Rewizyjnej,

c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) uchwalenie zmian w statucie Klubu

f) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkow­skich,

g) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

 2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym termi­nie przy obecności co najmniej połowy członków upraw­nionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiado­mieniu.

 3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem do­radczym osoby zaproszone przez Zarząd.


§ 19

    Zarząd Klubu składa się z 5 do 7 członków wy­bieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród sie­bie wybierają Prezesa , Sekretarza oraz  Skarbnika.
    Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż  raz na kwartał.
    Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obec­ność co najmniej połowy członków Za­rządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
    W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnie­nia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekreta­rzem i Skarbnikiem.


 § 20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działal­nością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klu­bu, a w szczególności:

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imie­niu,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy bu­dżetowych,

4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5. przyjmowanie i skreślanie członków,

6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obo­wiązującymi przepisami,

7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.


§ 21

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyję­tych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwo­łania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 60 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.


§ 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekre­tarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzo­ny przez Walne Zebranie Klubu.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statu­towej i finansowej Klubu,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwier­dzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzie­lenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Ko­misja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Wal­nego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgod­nych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.


 § 23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czyn­nościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przy­jętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna więk­szością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 60 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawie­szeniu.


§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Re­wizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania no­wych członków spośród członków Klubu. Liczba osób doko­optowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.


Rozdział 5
Wyróżnienia i kary


§ 25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu


§ 26

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzo­nym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania na­stępujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy,

d) wykluczenia

    Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysłu­guje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 60 dni.
    Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.


Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu


§ 27

1. Źródłami powstania majątku Klubu są:

a) składki członkowskie,

b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,

c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,

d) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Klubu.

e) dochody z działalności gospodarczej

f) dochody ze sprzedaży majątku,

g) inne źródła.


§ 28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wy­magane są dwa podpisy: Prezesa lub Sekretarza i Skarbnika lub upoważnionego przez Zarząd innego członka Zarządu.


Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu


§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


 § 30

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

Sponsorzy

Partnerzy

Odwiedziny

01314028
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Razem
245
399
1375
11125
1314028

Online

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.