Letnie obozy: Camp Stegna oraz Camp Pobierowo
header3.png

Statut stowarzyszenia

Statut Parafialno – Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego  „Victoria Niemcz”

 
Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny


§ 1

Parafialno – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Victoria Niemcz” zwany dalej „Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodzi­ców, nauczycieli i sympatyków.


§ 2

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

2. Siedzibą Klubu jest wieś Niemcz.


§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 usta­wy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.


§ 4

    Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
    Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związ­ków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sporto­wych.


§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
Rozdział 2
Cel i środki działania


§ 6

Celem Klubu jest:

    Krzewienie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród społeczności gminy Osielsko, a w szczególności młodzieży szkolnej.
    Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
    Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
    Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
    Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
    Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
    Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
    Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu


§ 7

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków
i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.


§ 8

1. Klub osiąga swe cele statutowe w szczególności poprzez:

a) prowadzenie sekcji sportowych

    organizowanie szkolenia sportowego dla członków Klubu
    organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także branie udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje,
    prowadzenie działalności gospodarczej
    prowadzenie działalności pożytku publicznego

2. Działalność gospodarcza prowadzona jest w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a wypracowany wskutek tego dochód w całości przeznaczony na te cele.


Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających.


§ 10

    Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół, rodzice i nauczyciele, oraz mieszkańcy gminy Osielsko, którzy złożą pisemną deklarację, za­płacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
    Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedsta­wicieli ustawowych.


§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

    Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czyn­nym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
    Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
    Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organi­zowanych przez Klub.
    Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach okre­ślanych przez Zarząd Klubu.
    Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.


§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby praw­ne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.


§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,

2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.


§ 14

Do obowiązków członków należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebra­nie Klubu.

 
§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

    a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

    b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres  6 miesięcy.

    c) działania na szkodę Klubu

3. Rozwiązanie się Klubu.


Rozdział 4
Władze Klubu


§ 16

Władzami Klubu są:

Walne Zebranie Klubu,
Zarząd Klubu
Komisja Rewizyjna

Kadencja władz trwa 2 lata.

Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większo­ścią głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.


§ 17


1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoły­wane jest przez Zarząd raz na dwa lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Za­rząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 1/3 ogółu członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie póź­niej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.


§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan­sowej działalności Klubu,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Ko­misji Rewizyjnej,

c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) uchwalenie zmian w statucie Klubu

f) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkow­skich,

g) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

 2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym termi­nie przy obecności co najmniej połowy członków upraw­nionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiado­mieniu.

 3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem do­radczym osoby zaproszone przez Zarząd.


§ 19

    Zarząd Klubu składa się z 5 do 7 członków wy­bieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród sie­bie wybierają Prezesa , Sekretarza oraz  Skarbnika.
    Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż  raz na kwartał.
    Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obec­ność co najmniej połowy członków Za­rządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
    W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnie­nia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekreta­rzem i Skarbnikiem.


 § 20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działal­nością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klu­bu, a w szczególności:

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imie­niu,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy bu­dżetowych,

4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5. przyjmowanie i skreślanie członków,

6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obo­wiązującymi przepisami,

7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.


§ 21

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyję­tych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwo­łania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 60 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.


§ 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekre­tarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzo­ny przez Walne Zebranie Klubu.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statu­towej i finansowej Klubu,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwier­dzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzie­lenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Ko­misja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Wal­nego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgod­nych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.


 § 23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czyn­nościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przy­jętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna więk­szością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 60 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawie­szeniu.


§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Re­wizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania no­wych członków spośród członków Klubu. Liczba osób doko­optowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.


Rozdział 5
Wyróżnienia i kary


§ 25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu


§ 26

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzo­nym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania na­stępujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy,

d) wykluczenia

    Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysłu­guje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 60 dni.
    Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.


Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu


§ 27

1. Źródłami powstania majątku Klubu są:

a) składki członkowskie,

b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,

c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,

d) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Klubu.

e) dochody z działalności gospodarczej

f) dochody ze sprzedaży majątku,

g) inne źródła.


§ 28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wy­magane są dwa podpisy: Prezesa lub Sekretarza i Skarbnika lub upoważnionego przez Zarząd innego członka Zarządu.


Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu


§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


 § 30

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

Sponsorzy

 • buy jordans direct
 • cheap nfl jerseys china
 • cheap nfl jerseys wholesale
 • Cheap air jordan 10 retro ovo for sale
 • cheap nhl jerseys
 • cheap jordan shoes
 • wholesale nfl jerseys china
 • jordan shoes on sale
 • cheap mlb jerseys
 • cheap retro jordan shoes
 • cheap nba jerseys
 • michael jordan shoes
 • cheap nfl jerseys china
 • air jordan 8 chrome
 • cheap replica nfl jerseys
 • air jordan 30
 • wholesale nfl jerseys
 • cheap hockeys jerseys
 • Cheap jordan 11 72-10 for sale
 • wholesale nhl jerseys
 • the new jordan shoes
 • cheap authentic jerseys
 • cheap jordan dub zero
 • wholesale mlb jerseys
 • jordan air force 1
 • cheap custom jerseys
 • air jordan 12 vivid pink
 • nfl jerseys wholesale
 • jordan retro 5 gold
 • cheap jordan shoes clearance